S L U Ž B Y   M E D I Á T O R Ů
Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, není každý spor vhodný pro mediaci. Zda je možno řešit spor mezi stranami procesem mediace, posoudí mediátor, který dá stranám v této věci doporučení. Jako spory, které jsou vhodné pro mediaci uvádíme tři případy:

Příklad č. 1

První případ je obchodní spor, který je dost obvyklý. Firma A dodá firmě B zboží, ta ho však v důsledku své platební neschopnosti nezaplatí a situaci řeší tak, že dodané zboží reklamuje a zpochybňuje uzavřenou smlouvu z dodavatelem. V případě soudních sporů v této věci mezi firmami je možno očekávat pravomocná rozhodnutí soudu v řádu několika let, přitom na firmu B může být prohlášen konkurs a firma A svou platbu neobdrží nebo obdrží jen minimum ze své pohledávky. Pokud firmy předloží svůj spor mediátorovi, ten po pečlivé právní analýze navrhne firmám řešení, které uspokojí obě strany sporu a spor je s konečnou platností vyřešen.

Příklad č. 2

Druhý případ se týká firmy, kde oba vlastníci vlastní 50 % majetkový podíl ve firmě a jsou současně oba jednateli. V případě, že se navzájem nedohodnou na další činnosti firmy, firma je paralyzována, její obchodní činnost je znemožněna. Soudní řešení sporu v této situaci je velmi obtížné. Mediátor vede společníky k takové dohodě, která je pro oba výhodná, akceptovatelná a zabrání likvidaci firmy.

Příklad č. 3

Třetí případ je situace, kdy ve sporu mezi fyzickými osobami brání jejich vzájemná nedůvěra a vyhrocené vzájemné vztahy nalezení shody. Tyto osoby však nechtějí svůj spor předložit soudu a hledají proto nezávislou osobu, která jejich spor v reálném čase vyřeší. Touto osobou je mediátor, který spor mezi nimi vyřeší bez toho, aby tyto osoby ztratili svůj kredit.
Design © 2014 Markéta Bínová
Copyright © 2014 mediacepro