S L U Ž B Y   M E D I Á T O R Ů
Co to je mediace
Mediace je způsob, jak vyřešit spor, který by jinak strany sporu předložily k rozhodnutí soudu. Možná, že je to překvapivé, ale rozumná dohoda dosažená v procesu mediace je výhodnější pro obě strany než rozhodnutí soudu.


Jaký je tedy rozdíl mezi řešením sporů soudní cestou a mediací
Rozdíly mezi řešením sporu soudní cestou a mediací je celá řada Hlavní rozdíl mezi soudním řízením a mediací spočívá v tom, že mediace je rychlá, levná a současně kvalifikovaná. Strany ve sporu jsou seznámeny v průběhu mediace se svou pozicí v případném soudním sporu, a proto přijmou takové řešení, které je pro ně výhodnější.


Jaký je důvod, proč by se strany sporu měly rozhodnout pro mediaci a ne použít
pro řešení svého sporu soudní cestu

Strany sporu v procesu mediace dospějí k závěru, že řešit spor mezi nimi touto cestou je pro ně výhodnější než se obrátit na soud. Mediace je výhodná, a to jak z ekonomického, časového i osobnostního důvodu. K tomuto závěru mohou dospět pouze pečlivou právní, ekonomickou a časovou analýzou vzájemného sporu, kterou jim poskytne kvalifikovaná osoba - mediátor. Mediace je výhodná v tom, že výrazně šetří náklady, které by strany sporu musely na vyřešení svého sporu soudní cestou vynaložit (náklady soudního řízení – platby advokátům, soudní poplatky atd.). Mediace též výrazně šetří čas, ve kterém se spor mezi stranami vyřeší. Významné je i to, že dlouhodobě nevyřešený spor mezi stranami přináší jejich účastníkům i zvýšenou stresovou zátěž, která se může neblaze projevit i na jejich zdravotním stavu.

Kdo je mediátor a jaká je jeho úloha
Mediátor je kvalifikovanou, nestrannou a nezávislou osobou, která vede strany sporu k uzavření dohody, a to takové, která spor mezi nimi s konečnou platností vyřeší. Mediátor je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se při mediaci dozvěděl, k čemuž se zaváže ve smlouvě o provedení mediace.

Je potřeba, aby mediátor měl nějakou speciální kvalifikaci pro výkon mediace
Kvalita mediace je přímo závislá na kvalitě a kvalifikaci mediátora. Mediátor musí mít osobnostní předpoklady pro výkon této profese, a též příslušnou kvalifikaci. Osobnostní předpoklady mediátora spočívají v jeho dostatečných životních zkušenostech, pevném charakteru, schopnosti vcítit se do jednání a chování stran sporu a vést spor tak, aby strany dospěly k výhodnému řešení pro každou z nich. Kvalifikovaný mediátor má speciální dovednosti při řešení konfliktů a dále nezbytné právní a ekonomické znalosti, které mu umožňují správně posoudit probíhající spor.

Jak mediace probíhá
Mediace probíhá v několika fázích a výsledkem je dohoda mezi stranami sporu, která jejich spor vyřeší. V první fázi mediátor posoudí, zda je spor k mediaci vhodný a za tím účelem si vyžádá od stran sporu nezbytné podklady a informace. Pokud strany souhlasí s mediací, uzavřou s mediátorem smlouvu, která určí pravidla a povinnosti jak mediátora, tak i stran sporu v procesu mediace. Ve druhé fázi je zahájen vlastní proces mediace. Mediátor vyslechne argumenty obou stran a jejich představu o řešení sporu. Ve třetí fázi mediace mediátor použije své znalosti z oblasti práva, psychologie, ekonomie a dalších oborů a vede strany k dohodě, přičemž pečlivě analyzuje stav sporu, hledá a navrhuje řešení výhodná pro obě strany. Mediátor může též s vědomím stran sporu jednat s jednotlivými stranami odděleně. Výsledkem procesu mediace je pak výsledná dohoda, která úplně a bezezbytku vyřeší spor mezi stranami. Dohoda je vymahatelná a za souhlasu stran i vykonatelná.

Jakou formou je možno zodpovědět další případné dotazy
Jakékoli další případné dotazy týkající se mediace je možno zodpovědět na
e-mailové adrese kancelar@mediacepro.cz
tel: +420 222 513 493, nebo
mobilní telefon: + 420 603 573 672
a nebo nám napište do našeho kontaktního formuláře:
Design © 2014 Markéta Bínová
Copyright © 2014 mediacepro