S L U Ž B Y   M E D I Á T O R Ů
Vyhněte se soudním sporům, máme řešení ...
MEDIACE    j e    r y c h l á    a    e f e k t i v n í    c e s t a    ř e š e n í    s p o r ů.    P o d    v e d e n í m
m e d i á t o r a    m ů ž e t e    d o s p ě t    k    v ý h o d n é    d o h o d ě,    k t e r á    š e t ř í    č a s,
f i n a n č n í    p r o s t ř e d k y    a    s p o r    s    k o n e č n o u    p l a t n o s t í    v y ř e š í.
O D    K O N F L I K T U    K    D O H O D Ě
Design © 2014 Markéta Bínová
Copyright © 2014 mediacepro